Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2017

4 Μάιος, 2018

Η Εταιρεία έχει υποβάλει την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2017 στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 (38(Ι)/2016). Για να δείτε την Έκθεση, παρακαλώ πατήστε εδώ.