Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2019

2 Ιουν, 2020

​Η Εταιρεία έχει υποβάλει την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης για τη χρονιά 2019 στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2016 (38(Ι)/2016). Για να δείτε την Έκθεση, παρακαλώ πατήστε εδώ.