Λειτουργός Ασφαλίσεων – Κατάστημα Λεμεσού

7 Sep, 2021

Η Commercial General Insurance Ltd, (η «Εταιρεία»), η οποία κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Ασφαλίσεων για το Κατάστημα της Εταιρείας στη Λεμεσό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Επικοινωνία με ενδιαφερόμενους πελάτες και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της Εταιρείας με σκοπό την εξυπηρέτηση τους σε θέματα ασφαλίσεων
  • Παραλαβή προτάσεων ασφάλισης, αξιολόγηση πληροφοριών και αποδοχή κινδύνων προς ασφάλιση
  • Καταχώρηση στοιχείων και διεκπεραίωση ασφαλιστικών εργασιών στο λογισμικό σύστημα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος στα Ασφαλιστικά, Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
  • Κάτοχος Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ) στις ασφαλίσεις κλάδου γενικής φύσεως
  • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα
  • Ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χρήσης λογισμικών εφαρμογών (Word, Excel, Outlook)
  • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε παρόμοιας φύσης θέση

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση πρόσληψης, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cgi.com.cy) και να αποστείλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cgi.com.cy.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού, ενώ θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα.