Προγραμματιστής

27 Ιουν, 2022

Η Commercial General Insurance Ltd, (η «Εταιρεία»), η οποία κατέχει μια ηγετική θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Προγραμματιστή στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Λευκωσία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Προγραμματισμό, οργάνωση και συντονισμό στην ανάπτυξη, εφαρμογή, λειτουργία και συντήρηση λογισμικών συστημάτων πληροφορικής
 • Ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων δεδομένων και εφαρμογών
 • Παροχή πλήρης ανάλυσης και τεκμηρίωσης σύμφωνα με την ανάπτυξη λογισμικού
 • Δοκιμή λογισμικού για διασφάλιση αποτελεσματικότητας
 • Ρυθμίσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων
 • Δημιουργία APIs
 • Περιοδικό έλεγχο συστημάτων, εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και παροχή λύσεων σε αυτά
 • Παροχή τοπικής και εξ’ αποστάσεως υποστήριξης χρηστών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον κλάδο Πληροφορικής
 • Καλή γνώση εφαρμογών Office 365
 • Καλή γνώση του λειτουργικού συστήματος Windows, Windows Server
 • Βασικές γνώσεις δικτύων υπολογιστών
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία στις ακόλουθες τεχνολογίες: C#, ASP.Net, SQL
 • Άριστες δεξιότητες στην ανάλυση και ανάπτυξη λογισμικού και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια

Προηγούμενη εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση πρόσληψης, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cgi.com.cy) και να αποστείλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@cgi.com.cy.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού, ενώ θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα.