Λειτουργός Ασφαλίσεων – Κατάστημα Λεμεσού

4 Ιουν, 2024

Η Commercial General Insurance Ltd, με μακρόχρονη, ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες γενικού κλάδου στην Κύπρο, δέχεται αιτήσεις για τη θέση Λειτουργού Ασφαλίσεων για το Κατάστημα της Εταιρείας στη Λεμεσό.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Προώθηση και παροχή πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους πελάτες με σκοπό την εξυπηρέτηση τους σε θέματα ασφαλίσεων.
 • Εξυπηρέτηση του Δικτύου Πωλήσεων του Καταστήματος.
 • Παραλαβή προτάσεων ασφάλισης, αξιολόγηση πληροφοριών, αποδοχή κινδύνων προς ασφάλιση και ετοιμασία προσφορών.
 • Καταχώρηση στοιχείων και διεκπεραίωση ασφαλιστικών εργασιών στο λογισμικό σύστημα.
 • Διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών του Καταστήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού διπλώματος στα Ασφαλιστικά, Οικονομικά, Νομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
 • Κάτοχος Πιστοποιητικού Βασικής Ασφαλιστικής Κατάρτισης (ΠΒΑΚ) στις ασφαλίσεις κλάδου γενικής φύσεως.
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε παρόμοιας φύσης θέση.
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, διαπροσωπικών σχέσεων και συνεργασίας σε ομάδα.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση χρήσης λογισμικών εφαρμογών (Word, Excel, Outlook).

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση πρόσληψης, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.cgi.com.cy) και να αποστείλουν την αίτηση τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού, ενώ θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα πιο πάνω προσόντα.