ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Η Ασφάλιση Όλων των Κινδύνων Εργολάβων (CAR – Contractors’ All Risks) παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο εργολάβο για απώλεια ή ζημιά σε κατασκευαστικά έργα κατά τη διάρκεια της ανέγερσης, όπως οικοδομές, γραφεία, πολυκατοικίες ή άλλες κτηριακές εγκαταστάσεις και συγκροτήματα. Παρέχεται κάλυψη για τα έργα αυτά έναντι τυχαίας πρόκλησης ζημιάς που προκαλείται από αιφνίδιο και τυχαίο εξωτερικό αίτιο.

Στην ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνονται

  1. Μόνιμες και προσωρινές οικοδομικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών που χρησιμοποιούνται
  2. Μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τον εργολάβο
  3. Έξοδα απομάκρυνσης ερειπίων μετά την επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου, καθώς και δαπάνες αναφορικά με εκτιμήσεις, σχέδια, προδιαγραφές, επιμετρήσεις, προσφορές και επίβλεψη, που πιθανό να καταστεί αναγκαίο να καταβληθούν για αποκατάσταση της απώλειας ή ζημιάς
  4. Κάλυψη της νομικής ευθύνης του ασφαλισμένου εργολάβου για πρόκληση σωματικής βλάβης ή υλικής ζημιάς σε τρίτους, κατά τη διάρκεια της κατασκευής.