ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη παρέχει στον ασφαλισμένο την υποχρεωτική κάλυψη σύμφωνα με τη νομοθεσία, αναφορικά με τη νομική του ευθύνη έναντι των εργοδοτουμένων του, για τυχόν Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια που προκαλείται από και κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τους. Η ασφαλιστική κάλυψη περιορίζεται σε εργατικά ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες, σύμφωνα με νομοθεσία και κανονισμούς, που προκύπτουν αποκλειστικά από και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης των εργοδοτουμένων στο είδος της εργασίας που καθορίζεται.

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένων όλων των εξόδων, τόκων και δαπανών, είναι׃

α)
Για κάθε Εργοδοτούμενο
 €160.000
β)
Για κάθε Περιστατικό
€3.415.000
γ)
Συνολικό Όριο Κάλυψης για την Περίοδο Ασφάλισης
€5.125.000