ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων προσφέρεται μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στο σύνολο των εργοδοτουμένων μιας επιχείρησης και σύμφωνα με ονομαστικό κατάλογο που ετοιμάζεται ενσωματώνεται. Η κάλυψη που παρέχεται περιλαμβάνει τα ωφελήματα που αναφέρονται πιο κάτω και αυτά καθορίζονται ξεχωριστά για κάθε άτομο. Η ασφαλιστική κάλυψη περιορίζεται μόνο σε προσωπικά ατυχήματα που επισυμβαίνουν κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας και συνήθως προσφέρεται ως συμπληρωματική της Ασφάλισης Ευθύνης Εργοδότη.

Ωφελήματα

1. Θάνατος
2. Μόνιμη ολική απώλεια των άκρων ή της όρασης
3. Άλλη Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
4. Εβδομαδιαία αποζημίωση για προσωρινή ολική ανικανότητα
5. Ιατρικά έξοδα