ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΟΠΗΣ

Η Ασφάλιση Κλοπής είναι διαμορφωμένη ειδικά για επιχειρήσεις και εμπορικούς κινδύνους και παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται σε παρακαταθήκες εμπορευμάτων, μηχανήματα, επίπλωση και γραφειακό εξοπλισμό καθώς και για άλλα περιεχόμενα, η οποία προκαλείται ως αποτέλεσμα Κλοπής που περιλαμβάνει πραγματική, ισχυρή και βίαιη είσοδο ή έξοδο από τα κτίρια ή τα υποστατικά, ή από οποιαδήποτε Απόπειρα Κλοπής.

Η Ασφάλιση Κλοπής παρέχει επίσης κάλυψη και για τυχόν ζημιά στις κτηριακές ή άλλες μόνιμες εγκαταστάσεις, η οποία προκύπτει κατά τη διάρκεια Κλοπής ή Απόπειρας Κλοπής, νοουμένου ότι ο ασφαλισμένος είναι υπόλογος για τη ζημιά αυτή.