ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Η Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων αφορά αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλα κράτη, εκτός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας στην Κύπρο ή για παράταση της άδειας τους αυτής.  

Η σύναψη της ασφάλισης αυτής είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη των αλλοδαπών, ενώ τίθεται και ως βασική προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εισόδου ή για την ανανέωση της προσωρινής άδειας παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών αυτών στην Κύπρο.

Παρέχονται τα πιο κάτω ασφαλιστικά σχέδια:
«Σχέδιο 1 – Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη»
«Σχέδιο 2 – Ενδονοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη»

Τα ωφελήματα και οι καλύψεις που ισχύουν για κάθε σχέδιο αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφή Κάλυψης Τύπος Σχεδίου
1. Ενδονοσοκομειακή Περίθαλψη  Σχέδιο 1 & 2
Ανώτατο ποσό κατά ασθένεια ή ατύχημα €9.000
Ανώτατο ποσό κατά περίοδο ασφάλισης €14.000
Ημερήσια νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή για κάθε μέρα) €75
Ημερήσια νοσηλεία (δωμάτιο και τροφή για κάθε μέρα διαμονής του Ασφαλισμένου Προσώπου σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης) €175
Ωφέλημα τοκετού (φυσιολογικός ή με καισαρική τομή) εφάπαξ ποσό
Το ωφέλημα είναι πληρωτέο νοουμένου ότι:
(α) Ο τοκετός γίνεται τουλάχιστον δέκα μήνες μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου, και
(β) Σε περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης του Ασφαλισμένου Προσώπου, η έναρξη της εγκυμοσύνης έγινε μέσα σε περίοδο που παρείχετο κάλυψη στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο,τηρουμένης πάντοτε της προϋπόθεσης (α)
€550
Κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού €3.500
2. Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη  Σχέδιο 2
Ανώτατο ποσό κατά ασθένεια ή ατύχημα €700
Ανώτατο ποσό κατά περίοδο ασφάλισης €1.800
Ανώτατο ποσό κατά ιατρική επίσκεψη €20

Ποσοστό Κάλυψης 90% – το 10% θα καταβάλλεται από τον εργοδότη