ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η Ασφάλιση Ταξιδιού παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό, για ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, σε σχέση με τα ακόλουθα:

 1. Απώλεια ή Ζημιά σε Αποσκευές
  Απώλεια ή ζημιά σε προσωπικές αποσκευές

 2. Ιατρικά και άλλα Έξοδα
  Οποιαδήποτε ιατρικά και άλλα εύλογα έξοδα που καταβάλλει ο ασφαλισμένος λόγω τυχαίας σωματικής βλάβης ή ασθένειας

 3. Προσωπικά Ατυχήματα
  Παρέχεται κάλυψη σε σχέση με:
 • Θάνατο
 • Μόνιμη ολική απώλεια των άκρων ή της όρασης
 • Άλλη Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Απώλεια Χρημάτων
 • Ακύρωση ταξιδιού
  Η κάλυψη αυτή ισχύει νοουμένου ότι όλες οι ταξιδιωτικές κρατήσεις και οι κρατήσεις διαμονής πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστο 21 ημέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού.