ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – SILVER, GOLD & PLATINUM

Προσφέρονται δύο είδη βασικής ασφάλισης: (α) η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου που περιλαμβάνει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία κάλυψη σε σχέση με…

Περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ SIMPLE, BASIC, BRONZE, SILVER & GOLD

Τα πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων Simple, Basic, Bronze, Silver και Gold προορίζονται για ιδιωτικές κατοικίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς ιδιοκατοίκησης από τον ασφαλισμένο και την οικογένεια του…

Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο έναντι θανάτου ή σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από “ατύχημα”. Η κάλυψη περιλαμβάνει τα πιο κάτω ωφελήματα που καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας:

Περισσότερα

ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Η Ασφάλιση Ταξιδιού παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό, για ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, σε σχέση με τα ακόλουθα:

Περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη παρέχει στον ασφαλισμένο την υποχρεωτική κάλυψη σύμφωνα με τη νομοθεσία, αναφορικά με τη νομική του ευθύνη έναντι των εργοδοτουμένων από αυτόν οικιακών βοηθών του, για τυχόν Ατύχημα ή Επαγγελματική Ασθένεια που προκαλείται από και κατά τη διάρκεια της εργοδότησης τους.

Περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Η Ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Αλλοδαπών Εργοδοτουμένων αφορά αλλοδαπούς που προέρχονται από άλλα κράτη, εκτός από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση προσωρινής άδειας παραμονής…

Περισσότερα

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής παρέχει κάλυψη έναντι απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται από κινδύνους της θάλασσας (perils of the sea) και άλλους κινδύνους, αναφορικά με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τα οποία δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα και τα οποία χρησιμοποιούνται…

Περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης παρέχει κάλυψη σε συγκεκριμένους επαγγελματίες όπως Λογιστές, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους, Ιατρούς κλπ., έναντι της νομικής τους ευθύνης αναφορικά με τη διάπραξη επαγγελματικού λάθους, αμέλειας ή παράλειψης τους…

Περισσότερα