ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Η Ασφάλιση Συνεπακόλουθης Απώλειας προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο ως συμπληρωματική της Ασφάλισης Πυρός και Ειδικών Κινδύνων και παρέχει κάλυψη προς τον ασφαλισμένο σε σχέση με Απώλεια Μικτού Κέρδους που προκαλείται λόγω μερικής ή ολικής διακοπής των εργασιών του, νοουμένου ότι η διακοπή αυτή οφείλεται στην επέλευση ασφαλισμένου κινδύνου που καλύπτεται από την Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων. Επιπρόσθετα, η αποζημίωση σε σχέση με την Ασφάλιση Συνεπακόλουθης Απώλειας παρέχεται στον ασφαλισμένο με την προϋπόθεση ότι έχει ήδη υποβληθεί απαίτηση για υλική ζημιά κάτω από την Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων και αυτή έχει γίνει αποδεκτή από την Εταιρεία.

Η ασφαλιστική κάλυψη αφορά την Απώλεια Μικτού Κέρδους που προκύπτει ως αποτέλεσμα διακοπής ή περιορισμού του κύκλου των εργασιών του ασφαλισμένου και περιλαμβάνει:

α) Την πραγματική απώλεια μικτού κέρδους

β) Πρόσθετα έξοδα που καταβάλλει ο ασφαλισμένος αποκλειστικά και μόνο για τον περιορισμό της περιόδου της διακοπής των εργασιών

γ) Αμοιβή ανεξάρτητου επαγγελματία λογιστή για τους σκοπούς ετοιμασίας της υποβολής της απαίτησης εκ μέρους του ασφαλισμένου