Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

Η Commercial General Insurance προσφέρει επιλογή από τρεις διαφορετικές ασφαλιστικές καλύψεις για το εμπορικό σας όχημα

1. Ευθύνης Έναντι Τρίτου
Η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου παρέχει την υποχρεωτική από τη νομοθεσία απαιτούμενη κάλυψη αναφορικά με την ευθύνη του ασφαλισμένου να καταβάλει αποζημιώσεις σχετικά με θάνατο ή σωματική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου ή ζημιά σε περιουσία.

2. Ευθύνης Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής
Η Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου, Πυρός και Κλοπής, πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζει η νομοθεσία σ΄ ότι αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση και επιπρόσθετα παρέχει κάλυψη για απώλεια ή ζημιά στο ίδιο το όχημα που προκαλείται άμεσα από φωτιά, αυτοανάφλεξη, κεραυνό, έκρηξη, κλοπή ή απόπειρα κλοπής.

3. Περιεκτική Κάλυψη
Η Περιεκτική Ασφάλιση παρέχει την πλέον εξειδικευμένη και διευρυμένη κάλυψη. Πέραν από τις καλύψεις που αναφέρονται πιο πάνω, παρέχεται στον ασφαλισμένο αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά στο ασφαλισμένο όχημα που προκαλείται από οποιοδήποτε ατύχημα.

Στις τρεις ασφαλιστικές καλύψεις συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα επιπρόσθετα ωφελήματα:

  • Επέκταση της κάλυψης για οδήγηση πέραν της «Οδού»
  • Κάλυψη έναντι της ευθύνης των επιβατών του οχήματος προς τρίτα πρόσωπα
  • Υπηρεσία Οδικής Βοήθειας