ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ποια είναι η Εταιρεία;

Η Commercial General Insurance Ltd (εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία» ή «η Ασφαλιστική») κατέχει μια ηγετική θέση ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρείες Γενικού Κλάδου της Κύπρου και έχει τα κεντρικά της γραφεία στην Λεωφόρο Αρχ. Μακαρίου Γ’, 1071 Λευκωσία, Κύπρος.

Ιδρύθηκε το 1973 από τη βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Commercial Union Assurance plc, σήμερα Aviva plc και τον Όμιλο Χριστοφίδη που αντιπροσώπευε την εν λόγω εταιρεία στην Κύπρο από το 1925. Διατηρώντας καταστήματα σε όλες τις πόλεις και έχοντας δημιουργήσει ένα εκτεταμένο, σύγχρονο και αξιόλογο δίκτυο αντιπροσώπων που δραστηριοποιείται σε όλη τη Κύπρο, βρίσκεται δίπλα στους πελάτες της προσφέροντας άρτια εξυπηρέτηση.

Προσφέρει ένα σύνολο από σύγχρονα ασφαλιστικά σχέδια, ειδικά σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε ιδιώτη και επιχείρησης, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία στους πελάτες της. Στόχος της είναι να συνεχίσει την επιτυχημένη δραστηριοποίησή της στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, με ιδιαίτερη προσήλωση στα επαγγελματικά πρότυπα και την επιχειρηματική δεοντολογία και να διασφαλίσει την πλήρη ικανοποίηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της, εστιάζοντας στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της και αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας.

Περαιτέρω, παραμένει προσηλωμένη σε ψηλά πρότυπα επαγγελματισμού, καινοτομεί και δημιουργεί στο χώρο της ασφάλισης έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του κοινού με τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της.

Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να σας παρέχει κατανοητή, διαφανή και άμεση πληροφόρηση αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο υλοποίησης των υποχρεώσεών της απέναντι σας επειδή, έχει δεσμευτεί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να διασφαλίσει και να διαφυλάξει το δικαίωμά σας στην προστασία έναντι της αθέμιτης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή και να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία διατηρεί και τα οποία σας αφορούν.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν την Εταιρεία στο να κατανοήσει καλύτερα τις ασφαλιστικές ανάγκες σας και να σας προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υπηρεσία. Ωστόσο κατανοεί ότι η διατήρηση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων σας είναι μια μεγάλη ευθύνη την οποία και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Για αυτό τον λόγο έχει καταρτίσει, μεταξύ άλλων μέτρων, και την παρούσα Δήλωση, η οποία έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας σχετικά με ποια δεδομένα συλλέγει, γιατί τα συλλέγει και πώς τα χρησιμοποιεί.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υφιστάμενοι πελάτες ή δυνητικοί πελάτες της Εταιρείας, δικαιούχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα, προμηθευτές και συνεργάτες. Με το να παρέχετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή τις πληροφορίες κάποιου άλλου προσώπου όπως δικαιούχου στη Σύμβαση Ασφάλισης, ή προσώπου το οποίο υποβάλλει απαίτηση, για το οποίο παρείχατε συγκατάθεση ή λάβατε εξουσιοδότηση για την επεξεργασία των δεδομένων του, αποδέχεστε ότι θα τις χρησιμοποιήσει η Εταιρεία κατά τον τρόπο που επεξηγείται αναλυτικά στην παρούσα Δήλωση. Θα πρέπει να παραπέμψετε το πρόσωπο, του οποίου τις προσωπικές πληροφορίες δίδετε στην Εταιρεία, στην παρούσα Δήλωση.

Μπορεί να σας δοθούν περαιτέρω Ειδοποιήσεις Επεξεργασίας σε κατοπινό στάδιο, στις οποίες θα δίδεται έμφαση σε συγκεκριμένες χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών.

Επίσης ανά διαστήματα ενδέχεται να πραγματοποιούνται ορισμένες αλλαγές στην Δήλωση ούτως ώστε να συμβαδίζει με αλλαγές στην νομοθεσία, λειτουργικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει να ελέγχετε κατά διαστήματα την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την πιο πρόσφατη εκδοχή της Δήλωσης.

Στην Δήλωση, τα προσωπικά σας δεδομένα αναφέρονται ορισμένες φορές ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα», «Προσωπικά Δεδομένα», «Προσωπικές Πληροφορίες» ή «Δεδομένα». Για τους σκοπούς της Δήλωσης, Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται κάθε πληροφορία η οποία αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ή ένα ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ο όρος Προσωπικά Δεδομένα επίσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια ευαίσθητα δεδομένα (ή δεδομένα ειδικών κατηγοριών) όπως για παράδειγμα τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός φυσικού προσώπου, τυχόν ποινικές καταδίκες και δεδομένα που αποκαλύπτουν την φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

Όταν η Εταιρεία αναφέρει ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα υπόκεινται σε «Επεξεργασία», ο όρος αυτός περιλαμβάνει κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε σχέση με τα δεδομένα αυτά όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση, η διάθεση, η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή.

Σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς επεξεργάζεται η Εταιρεία τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να αποταθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρείας στην διεύθυνση του εγγεγραμμένου της γραφείου Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου Γ’, 1071 Λευκωσία ή μέσω του email [email protected] .

Αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κατά τη συλλογή των ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και λαμβάνοντας υπόψη της όλα τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα, προχωρεί στο στάδιο της επεξεργασίας, βασιζόμενη στις κάτωθι αρχές Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων:

 • Υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους σκοπούς για τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα αυτά.
 • Συλλέγονται μόνο τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στον αναγκαίο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
 • Είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται.
 • Διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων από τη μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
 • Όταν η Εταιρεία διαβιβάζει τα Προσωπικά σας Δεδομένα είτε σε άλλη χώρα, ή σε πρόσωπο το οποίο εκτελεί επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα τη σύναψη εξειδικευμένων συμβάσεων επεξεργασίας των δεδομένων.

Πώς γίνεται η Συλλογή των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η συλλογή Προσωπικών Δεδομένων τις περισσότερες φορές γίνεται από εσάς απ’ ευθείας, είτε μέσω συμβούλων, είτε μέσω διαμεσολαβητών. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να λαμβάνονται μέσω μιας πρότασης, η οποία υποβάλλεται άμεσα ή έμμεσα (μέσω συνεργατών ή/και αντιπροσώπων) στην Εταιρεία ή μέσω της μεταξύ μας συμφωνίας, μέσω τηλεφωνικής ή κάθε άλλου είδους επικοινωνίας μαζί σας.

Παρόλα αυτά σε κάποιες περιπτώσεις, η συλλογή Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να γίνει από τρίτους, όταν για παράδειγμα κάποιος σας κατονομάσει ως μέρος μιας πρότασης/Εταιρείας σύμβασης. Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να ληφθούν είτε από τρίτους (συνεργάτες, αντιπροσώπους, δικηγόρους, εξουσιοδοτημένα άτομα) είτε από άλλες ασφαλιστικές εταιρείες ή ακόμα και πηγές διαθέσιμες στο ευρύ κοινό.

Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες Προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν να συλλεχθούν:

(α) Κατευθείαν από εσάς (άμεσα ή έμμεσα):

 • Μέσω του εντύπου συμπλήρωσης πληροφοριών στα πλαίσια υποβολής αίτησης για πρόταση ασφάλειας.
 • Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας της Εταιρείας, η οποία πολύ πιθανόν να ηχογραφείται.
 • Στα πλαίσια υποβολής ερωτήματος, αιτίασης, παραπόνου ή απαίτησης από μέρους σας.
 • Με συμπλήρωση του «Website-Application Form for Employment».
 • Έντυπο υποβολής προσωπικών στοιχείων.
 • Διά ζώσης κατ΄ ευθείαν από τα φυσικά πρόσωπα.

(β) Από διάφορες άλλες/«τρίτες» πηγές (ενδεικτικά):

 • Από άλλες ασφαλιστικές συμβάσεις, στις οποίες κατονομάζεστε ως μέρος αυτών (π.χ. αν είστε κατονομαζόμενος οδηγός σε ασφάλεια μηχανοκινήτου οχήματος).
 • Από άλλες ασφαλιστικές υπηρεσίες.
 • Λογιστήριο, Διευθυντές, Προσωπική Βοηθός CEO.
 • Από συνεργάτες/παροχείς υπηρεσιών, διαμεσολαβητές ή αντιπροσώπους της Εταιρείας.
 • Από μέλη της οικογένειάς σας (σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες αδυνατείτε να δώσετε μόνος σας τις πληροφορίες αυτές).
 • Από ιατρούς ή άλλου παρεμφερούς είδους επαγγελματίες υγείας (π.χ. κατά την αξιολόγηση μιας απαίτησής σας για αποζημίωση).
 • Από νομικούς συμβούλους (π.χ. σε περιπτώσεις όπου δεν είστε ασφαλισμένος στην Εταιρεία αλλά έχετε απαίτηση από τον πελάτη της λόγω ατυχήματος).
 • Το τμήμα Οδικών Μεταφορών.
 • Από εμπειρογνώμονες, πραγματογνώμονες.
 • Τηλεφωνικώς ή με τηλεομοιότυπο.
 • Φωτογραφικό υλικό.
 • Μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email), σύστημα ERP.
 • Τηλεφωνικώς από Αστυνομία.
 • Αίτηση πρόσληψης στην ιστοσελίδα μας (www.cgi.com.cy ).
 • Έντυπο αξιολόγησης κατά την συνέντευξη.
 • Έφορος Eταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης- Υπηρεσία Αφερεγγυότητας.

 

Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζεται η Εταιρεία;

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται διαφόρων ειδών Προσωπικά Δεδομένα αναλόγως των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Η Δήλωσή της αυτή ισχύει τόσο για τους άμεσα όσο και για τους έμμεσα εμπλεκόμενους, υφιστάμενους ή και υποψήφιους πελάτες της.

Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ανάλογα και με την ασφάλιση που θα σας παρέχει ως ακολούθως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, επάγγελμα, ταυτότητα/διαβατήριο, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια κ.α.).
 • Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για τρίτους, οι οποίοι κατονομάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως μέρος της σύμβασης (π.χ. κατονομαζόμενοι οδηγοί σε ασφάλεια μηχανοκινήτου οχήματος).
 • Βιογραφικό (Όνομα, διεύθυνση, αριθμός φορολογικής ταυτότητας, αριθμός ταυτότητας, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός ΙΒΑΝ, Επιστολή Εργοδότησης, Συμφωνία Οφειλόμενης Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας, Στοιχεία ατόμων που παρέχουν συστατικές επιστολές, πιστοποίηση από γιατρό).
 • Τραπεζικές σας πληροφορίες (π.χ. IBAN).
 • Προσωπικά δεδομένα σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας, τόσο ιατρικά όσο και ψυχικά όπως και πληροφορίες για προηγούμενα ατυχήματα, ασθένειες και θεραπεία αυτών.
 • Πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν σας όπως πτωχεύσεις, βαθμοί ποινής, προηγούμενες απαιτήσεις σας ή ακόμη αν εκκρεμεί σχετική δικαστική διαδικασία εις βάρος σας.
 • Πληροφορίες σχετικά με τη φύση του επαγγέλματος, το ασφαλιστικό ιστορικό σας καθώς και όλων των κατονομαζόμενων προσώπων με σκοπό η Εταιρεία να αξιολογήσει το ρίσκο της ως ασφαλιστική εταιρεία.
 • Πληροφορίες για το αντικείμενο, το οποίο η Εταιρεία παρέχει ή πρόκειται να παρέχει ασφάλεια (όπως για παράδειγμα το όχημά σας, το σκάφος σας, το σπίτι σας κ.α. αναλόγως του προϊόντος ασφάλισης).
 • Πληροφορίες για την περιούσια (κινητή και ακίνητη), ό,τι βρίσκεται εντός αυτής και κάθε είδους επιβαρύνσεις, που την αφορούν (υποθήκες, οφειλές κ.α.).
 • Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, μέσω της χρήσης cookies.
 • Σχετικές πληροφορίες για την αποδοχή του κινδύνου.

Πώς χρησιμοποιεί η Εταιρεία τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αφού συλλεγούν από την Εταιρεία, μπορεί να τύχουν επεξεργασίας από αυτή, όπως έχει ήδη αναφερθεί και πιο πάνω, από τους υπαλλήλους της, τους συνεργάτες της ή και τους αντιπροσώπους της ώστε να σας παρέχει εξατομικευμένη υπηρεσία.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την επικοινωνία μαζί σας.
 • Για την διενέργεια εκτιμήσεων και αποφάσεων (αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προφίλ ατόμων) σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και το διακανονισμό των απαιτήσεων και την παροχή βοήθειας και άλλων υπηρεσιών.
 • Για την παροχή υπηρεσιών που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, για καταβολή αξιώσεων αποζημίωσης και βοήθειας, καθώς και άλλων προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αξιώσεων, της διαχείρισης, του διακανονισμού και της επίλυσης διαφορών.
 • Για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των ασφαλιστικών υπηρεσιών της Εταιρείας.
 • Για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων.
 • Για την διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής βάσης της Εταιρείας και άλλων ατόμων τα οποία της έχουν δώσει τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες (π.χ. τρίτοι που αιτούνται αποζημίωση), των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης συγκατάθεσης, όπου απαιτείται).
 • Για προωθητικές εμπορικές και διαφημιστικές ενέργειες (marketing). Η Εταιρεία μπορεί να διεξάγει προωθητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις προτιμήσεις της και μετά την συγκατάθεσή σας, χρησιμοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
 • Για την συμμόρφωση της Εταιρείας στους ισχύοντες νόμους και τις κανονιστικές υποχρεώσεις, Ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες αρχές, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές διαδικασίες, για να απαντά σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κυπριακή και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Για την επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας και για να προστατεύσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, των επιχειρηματικών συνεργατών της και να διασφαλίσει τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά της στοιχεία, καθώς και εκείνα των επιχειρηματικών συνεργατών της, εσάς ή άλλα άτομα ή τρίτα μέρη· για να επιβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις της και να επιδιώκει τα διαθέσιμα μέτρα αποκατάστασης και να περιορίζει τις ζημιές της.

Σε ποιους ενδέχεται η Εταιρεία να κοινοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η Εταιρεία ενδεχομένως να χρειαστεί να μοιραστεί προσωπικά σας δεδομένα με συνεργάτες της για να μπορέσει να σας παρέχει την αιτούμενη ασφάλιση και να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της απέναντί σας όπως για παράδειγμα εμπειρογνώμονες, εκτιμητές, διαμεσολαβητές, δικηγόρους της Εταιρείας, δικηγόρους πελατών και τρίτων, άλλες ασφαλιστικές που εμπλέκονται, γιατρούς, αντασφαλιστές (αναλόγως ποσών/συνθηκών), αντιπρόσωπους, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΤΑΜΟ) σε περίπτωση ατυχήματος με ανασφάλιστο οδηγό, Αστυνομία, Έφορο Ασφαλίσεων, ελεγκτές, Eπίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, με Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Φόρο Εισοδήματος, δημόσιες αρχές, επενδυτικούς οργανισμούς, χρηματιστηριακά γραφεία, Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) και άλλες υπηρεσίες.

Σε καμία όμως περίπτωση η Εταιρεία δεν θα μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα προς επεξεργασία για λόγους αντίθετους από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωσή της και χωρίς να σας ενημερώσει εκ των προτέρων.

Σε κάθε περίπτωση από την μεταξύ μας σχέση μπορεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, ελεγκτές, εκτιμητές, αντασφαλιστικές εταιρίες, Έφορο Ασφαλίσεων, που ως εκτελούντες την επεξεργασία θα τα επεξεργάζονται για λογαριασμό της Εταιρείας, βάσει της μεταξύ μας συμφωνίας. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία προς το εξωτερικό μπορεί να γίνει σε συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών και αντασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόρους και πραγματογνώμονες.

Σε κάθε διαβίβαση προς τρίτους λαμβάνεται εκ των προτέρων κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, να συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία αυτών, και οι οργανισμοί στους οποίους θα διαβιβάζονται έχουν δεσμευθεί γραπτώς προς την Εταιρεία πως θα τηρούν με την σειρά τους τις πρόνοιες του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες η κοινοποίηση των δεδομένων επέρχεται λόγω κάποιας νομικής ή κανονιστικής υποχρέωσης.

Σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται να κοινοποιηθούν Προσωπικά σας Δεδομένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκώς τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τότε η Εταιρεία είναι η υπεύθυνη και υποχρεούται να συνάψει συμβατικές ρήτρες μεταξύ της Εταιρείας μας και της εταιρείας, στην οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα, προς διασφάλιση και προστασία των πληροφοριών, που κοινοποιούνται.

Περίοδος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα στα αρχεία της μόνο για το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας ασφαλιστικής σύμβασης εκτός και αν το απαιτούν νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Αυτό ισχύει και για τις περιπτώσεις που για τον οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η μεταξύ μας συμφωνία.

Λόγω της εναρμόνισης της Εταιρείας με τον Κανονισμό έχει καταλήξει στα χρονικά διαστήματα διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων σας ανάλογα με την επεξεργασία που τυγχάνουν. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψη για την κατάληξη των χρονικών διαστημάτων είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση σας, οι λειτουργικές της ανάγκες, οι έννομες υποχρεώσεις της και η διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της.

Ως προς την ακριβή ενημέρωση των διαστημάτων διατήρησης παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

Ποια είναι τα Δικαιώματά σας;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ορίζει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Ένεκα αυτού η Εταιρεία έχει αναπτύξει μηχανισμό ικανοποίησης αιτημάτων σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ως ακολούθως:

I. Δικαίωμα Πρόσβασης (Right to Access): Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία για εσάς και στα οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε και να λάβετε αντίγραφο αυτών εφόσον τα κατέχει σε ηλεκτρονική μορφή.

II. Δικαίωμα Διόρθωσης (Right to Rectification): Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Μπορείτε σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας σχέσης να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε Προσωπικά σας Δεδομένα προβάλλοντας πάντα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ζητώντας τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση ανακριβών πληροφοριών.

III. Δικαίωμα Διαγραφής (Right to be Forgotten): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή μέρους ή συνόλου των δεδομένων, που σας αφορούν. Τονίζεται όμως πως η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαγράψει μόνο εκείνα τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία μπορούν ή επιτρέπεται να διαγραφούν.

IV. Δικαίωμα Περιορισμού (Right to Restriction): Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, ακόμα και όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων ή ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα στην Εταιρεία αλλά ζητάτε τη διαφύλαξή τους εξαιτίας νομικών αξιώσεων.

V. Δικαίωμα Εναντίωσης (Right to Object): Μπορείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα να προβάλετε τις ενστάσεις σας ως προς την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Στην περίπτωση που προβάλετε το δικαίωμα αυτό, η επεξεργασία σταματά αυτόματα εκτός κι αν η Εταιρεία αποδείξει έννομο συμφέρον ή αν απαιτούνται τα δεδομένα προς υποστήριξη μιας νομικής/δικαστικής υπόθεσης.

VI. Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων (Right to Data Portability): Διατηρείτε το δικαίωμα της φορητότητας, της μεταφοράς δηλαδή των Προσωπικών σας Δεδομένων σε άλλο οργανισμό σε μορφή αναγνωρίσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη. Τα εν λόγω δεδομένα θα διαγραφούν ως ορίζεται από την Δήλωση διαγραφής της Εταιρείας.

VII. Δικαίωμα Ανάκλησης της Συγκατάθεσης: Διατηρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, προς επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την νομιμότητά της στην οποία βασιζόταν η Εταιρεία πριν την απόσυρσή σας. Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας ενδεχομένως να οδηγήσει στον τερματισμό των σχετικών υπηρεσιών.

VIII. Δικαίωμα Υποβολής Παραπόνου: Διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε το παράπονο σας σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

IX. Εάν κατά την υποβολή του παραπόνου σας έχετε αμφιβολίες για την έκβαση του αιτήματός σας, μπορείτε να το υποβάλετε και γραπτώς στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού αρακτήρα στην πιο κάτω διεύθυνση:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ιάσονος 1, 2ος όροφος
1082 Λευκωσία
ΤΘ 23378
1682 Λευκωσία
Τηλ.: 22818456 Αρ. Φαξ: 22304565
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Για την άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων σας ή σε περίπτωση κατά την οποία χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας, στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της ή και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] .

Αλλαγές στη Δήλωση της Εταιρείας

Οι αλλαγές στη Νομοθεσία ή στις τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις και από πλευράς της Εταιρείας.

Παρακαλείστε όπως διατηρείτε και εσείς συνεχώς επαφή με την Δήλωση της Εταιρείας, η οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις και δεδομένα.

Η αναθεωρημένη Δήλωση της Εταιρείας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της στην διεύθυνση www.cgi.com.cy .

Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε αντίγραφο της πιο πρόσφατης εκδοχής της Δήλωσης σε έντυπη μορφή.

Μάιος 2018